U Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na pravne i normativne poslove, javne nabavke, pripremanje sastanaka, pripremanje akata vezanih za radne odnose, saradnju sa nadležnim ministarstvima. U Sektoru se obavljaju poslovi vezani za naučnu prodavnicu, finansijski poslovi, prikupljanje, objedinjavanje i obrada podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih.

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

Darije Janošević

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: djanosevic@cpn.rs

Darije Janošević

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirjana Panić

Petar Panjković

Emilija Andrejević

Jelena Mrakić

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: jmrakic@cpn.rs

Jelena Mrakić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radovan Drča

Mihailo Slović