JN 1 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja 4 broja časopisa „Elementi”

JN 1 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja 4 broja časopisa „Elementi”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor ponuđaču

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Ostale aktivnosti