TeRRIFICA

Razvoj klimatskih akcija


TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action

Cilj projekta TeRRIFICA jeste sveobuhvatno objedinjavanje podataka, istraživanja i aktivnosti, kako bi se pripremio opšti presek stanja uslovljenog klimatskim promenama u mapiranim delovima Evrope. Raznovrsni pristupi koji uključuju najširi krug građana, lokalne aktiviste, istraživače, donosioce odluka i druge angažovane pojedince treba da pruže sveobuhvatne smernice za dalju borbu protiv klimatskih promena, prilagođavanje izmenjenim okolnostima i predviđanje budućih dešavanja.
Svakodnevno se suočavamo sa brojnim izazovima poput uticaja novih tehnologija, neravnomerne potrošnje prirodnih resursa, zdravlja stanovništva ili migracija, na koje istraživanja i inovacije u velikoj meri utiču i mogu da pruže značajan doprinos. Projekat TeRRIFICA upravo nastupa sa te pozicije, sa ciljem analize uticaja i predloga novog modela posvećenog smanjenju štetnog dejstva klimatskih promena.

Nekoliko gradova i regija širom Evrope poslužiće kao test prostori za inicijalnu analizu, mapiranje klimatskih uticaja i posledičnih promena, ali i dobrih praksi i aktivnosti koje sprovode državne institucije, naučne i obrazovne ustanove, nevladin sektor i stručne asocijacije, pojedinci i posvećene organizacije.
Kroz projekat će se kreirati posebno razvijeni set preporuka i primenjivih praksi za svaku od odabranih teritorija – tri regije u Nemačkoj, atlantska obala u Francuskoj, šire gradske oblasti Barselone, Minska i Poznanja, i Beograd u okviru dunavskog i savskog sliva Jugoistočne Evrope – kako bi se pod okriljem koncepta ”živih laboratorija” testirale strateške aktivnosti. Konačni rezultat projekta će biti mape sa aktivnim podacima i rezultatima, uz modele i smernice koji su uspešno realizovani i provereni u praksi.

Istražite više na stranici: terrifica.eu

Centar za promociju nauke je regionalni centar projekta i koordinator aktivnosti u više zemalja Jugoistočne Evrope – od Hrvatske do Rumunije, i od Albanije do Mađarske. U zemljama regiona, u saradnji sa lokalnim partnerima, istraživačko-obrazovnim centrima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama, Centar će organizovati brojne sastanke, radionice i seminare, kako bi se najpre definisao radni okvir projekta TeRRIFICA, a zatim kroz praktično delovanje testirali predloženi modeli i rešenja.
Zajednički imenitelj i smernica rada u Jugoistočnoj Evropi odnose se na vodu i njene brojne manifestacije ugrožene klimatskim promenama – zagađenje, upravljanje, suše i povlave, biodiverzitet voda u slivovima Dunava i Save. U takvom kontekstu Beograd će služiti kao fokalna tačka projekta za Jugoistočuj Evropu.

Istražite više na stranici: eu.cpn.rs/active_projects/terrifica

POVEZANO